ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTANTLÅN 2016 (konsument)

Information om kreditavtalet enligt ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” återfinns på: www.thorn.se.

§ 1 Omfattning
Dessa allmänna villkor för kontantlån är en del av kontantlåneavtalet (gemensamt ”avtalet”) som har träffats mellan kreditgivaren Thorn Svenska AB, org.nr 556136-8480, Box 1315, 171 25 Solna, och låntagaren som konsument gällande det lån som anges i kontantlåneavtalet (”lånet”).

Villkoren i avtalet kan enbart ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Thorn Svenska AB och låntagaren, om inte annat framgår av avtalet.

Innan låntagaren beviljas lånet genomför Thorn Svenska AB sedvanlig kreditprövning. Genom kreditprövningen undersöker Thorn Svenska AB om låntagaren har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de åtaganden som följer av avtalet. Som ett led i kredit-prövningen kan kreditupplysning komma att inhämtas från kreditupplysningsföretag. Thorn Svenska AB förbehåller sig rätten att genomföra ytterligare kreditprövningar. Beviljande av lånet beslutas ensidigt av Thorn Svenska AB.

§ 2 Delbetalning
Som motprestation för lånet gör låntagaren delbetalningar varje månad. Delbetalningarnas storlek, antal och förfallodag framgår av kontantlåneavtalet.

Delbetalningarna utgör betalning för ränta, avgifter och amorteringar. Räntan från och med utbetalningsdagen fram till första delbetalningens förfallodag läggs till kapitalbeloppet.

Krediträntan framgår av kontantlåneavtalet och utgår från och med dagen för utbetalning av lånet på vid varje tid utestående skuld. Räntan påförs månadsvis (ränta på ränta) och beräknas utifrån skuldsaldot i slutet av månaden.

Amortering betalas för att minska det utestående kapitalbeloppet.

Med avtalet kan följa skatter, avgifter och andra kostnader som varken betalas genom eller påförs av Thorn Svenska AB.

Låntagaren har rätt att när som helst utan kostnad begära och erhålla en översikt över återstående betalningar, tidpunkter för betalning samt ränte- och avgiftspecifikation i form av en betalningsplan.

§ 3 Betalningsvillkor och vissa avgifter

Delbetalning ska ske antingen via betalningsavi eller autogiro. Den effektiva årsräntan i kontantlåneavtalet är angiven som om låntagaren betalar via autogiro, om inget annat anges i kontantlåneavtalet.

Kunden ska betala en särskild aviavgift för de avier som skickas ut. Vid autogiro uttas istället en särskild administrationsavgift..

Kunden ska även betala en särskild uppläggningsavgift. Uppläggningsavgift tas ut i samband med att avtalet ingås liksom vid varje nytt lånetillfälle.

Aktuella avgifter finns angivna på www.thorn.se

Låntagaren ansvarar för att betalning till Thorn Svenska AB sker i tid. Förlust av betalningsavi/betalningspåminnelse från Thorn Svenska AB utgör således inte skäl till uppskov med betalningen.


§ 4 Möjlighet till betalnings- och eller räntefria månader
Om kunden ingått ett avtal om  ränte- och/eller betalningsfria månader ska ingen betalning erläggas dessa månader. Månadsbeloppet är under dessa månader 0kr.

Utöver ovanstående har kunden möjlighet att få två betalningsfria månader under avtalets löptid. Dessa två månader får dock inte infalla under ett och samma kalenderår. I det fall kunden önskar utnyttja möjligheten till betalningsfri månad ska kunden meddela Thorn Svenska AB detta senast den 5:e i den månad som kunden önskar göra uppehåll i betalplanen. Om kunden som exempel önskar en betalningsfri månad i juni så ska detta avtalas med Thorn Svenska AB senast den 5:e juni.

Kunden är medveten om att ränte- och/eller betalningsfria månader påverkar den i avtalet specificerade löptiden och kreditkostnaden.
Vid betalningar har Thorn Svenska AB rätt att avräkna i följande ordning: 1) förfallen ränta, 2) obetalda avgifter, och 3) amortering av kapitalskulden.

Ränta beräknas på vid var tid utestående kredit med den räntesats som framgår av avtalet.

Om betalning i enlighet med avtalet försenas eller uteblir är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas med samma räntesats som den kreditränta (ränta per år) som finns angiven i avtalet.


Då betalning inte skett till förfallodagen kan Thorn Svenska AB även komma att hänvisa ärendet till inkasso samt ansöka om betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, eller motsvarande tillämplig författning.

Vid utebliven betalning har Thorn Svenska AB också rätt till skälig ersättning för sina kostnader att driva in fordran, inklusive ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och för inkassokrav med de högsta belopp som anges i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (eller motsvarande lag/förordning som ersätter denna).

§ 5 Ändring av avgifter
Uppgifter om aktuella avgifter finns i avgiftsöversikten på www.thorn.se.

Utöver ränta utgår särskilda avgifter till Thorn Svenska AB som ersättning för de kostnader Thorn Svenska AB har för lånet. Thorn Svenska AB får när som helst besluta om höjning av särskilda avgifter i den mån Thorn Svenska AB:s kostnader ökat för den åtgärd den särskilda avgiften avser täcka.

Låntagaren ska även betala andra avgifter än sådana som förorsakas av kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. De avgifter som gäller vid tiden för beviljande av krediten finns angivna i blanketten Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) som finns bilagd detta avtal, och Thorn Svenska AB får när som helst besluta om höjning av avgifter.

Ändringar av avgifter ska aviseras i förväg. Avisering görs på www.thorn.se, genom skriftligt utskick eller som informationstext på betalningsavin. Större ändringar meddelas dock alltid genom skriftligt utskick.

Ändring av engångsavgifter, såsom uppläggningsavgift, kan ske utan föregående meddelande och inkluderas då i Thorn Svenska AB:s avgiftsöversikt.

§ 6 Utbetalning
Utbetalning av lånet sker till det konto som  låntagaren uppgivit i samband med ansökan och som finns angivet på det avtal som kunden godkänt genom att signera det.

Utbetalning sker efter att Thorn Svenska AB slutligt har godkänt lånet och mottagit kontantlåneavtalet i original undertecknat av låntagaren, samt en kopia av giltig legitimation och eventuell annan dokumentation som efterfrågats av Thorn Svenska AB. Godkännande kan även ske efter att låntagaren har signerat kontantlåneavtalet elektroniskt.

§ 7 Ikraftträdande och återbetalning

Avtalet träder i kraft när låntagaren har undertecknat kontantlåneavtalet och Thorn Svenska AB slutligt har godkänt lånet. Undertecknande kan även ske av låntagaren genom elektronisk signering om Thorn Svenska AB godkänner detta.

Låntagaren kan genom att kontakta Thorn Svenska AB när som helst helt eller delvis återbetala lånet och därmed uppnå en proportionell sänkning av kontantlånekostnaderna.

Thorn Svenska AB har också rätt att säga upp avtalet i enlighet med § 9 nedan.

§ 8 Informationslämning
Låntagaren är skyldig att omgående meddela Thorn Svenska AB vid ändring av namn, folkbokföringsadress, e-post eller telefonnummer. Vid namnändring ska personbevis bifogas anmälan.
 
9 Uppsägning vid avtalsbrott
Thorn Svenska AB har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och att, vid den tidpunkt som Thorn Svenska AB bestämmer, säga upp avtalet om någon av följande omständigheter föreligger:

a)    låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
b)    låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
c)    låntagaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,
d)    i tillämpliga fall, om säkerhet som låntagaren ställt för krediten avsevärt har försämrats, eller
e)    det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Thorn Svenska AB få betalt i förtid enligt punkterna a)-e) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Thorn Svenska AB sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren till handa.

Har Thorn Svenska AB krävt betalning i förtid enligt punkterna a)-c) ovan är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d) och e) ovan, genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten.

Har låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

Om låntagaren eller Thorn Svenska AB har sagt upp avtalet i förtid i enlighet med de förutsättningar som anges ovan ska låntagaren betala återstående utestående skuld, ränta samt andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Vidare ska låntagaren betala ränteskillnadsersättning för den tid som återstår av den avtalade krediten. Ränteskillnadsersättningen som låntagaren ska betala omfattar en procent av det förtidsbetalade beloppet, eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av avtalets löptid, en halv procent av det förtidsbetalade beloppet. Ersättningen överstiger dock inte det belopp som låntagaren skulle ha betalat i ränta under den återstående löptiden enligt vad som anges i kontantlåneavtalet.

§ 10 Överlåtelse
Thorn Svenska AB har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Låntagaren är i dessa fall skyldig att uppfylla villkoren i avtalet gentemot tredje part, förutsatt att låntagaren har informerats om överlåtelsen.

Låntagaren har rätt att framställa samma invändningar avseende fordran mot den nye kreditgivaren till vilken fordran överlåtits som låntagaren kan framställa mot Thorn Svenska AB.

§ 11 Ångerrätt
Låntagare har rätt att ångra detta avtal genom att till Thorn Svenska AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts eller från den senare dag då låntagaren får del av avtalsvillkoren. Om låntagaren utnyttjar sin ångerrätt ska låntagaren senast inom 30 dagar efter att låntagaren lämnade eller sände sitt meddelande till Thorn Svenska AB till Thorn Svenska AB återbetala lånebeloppet, med tillägg för upplupen ränta. Om låntagaren hunnit betala avgifter för lånet till Thorn Svenska AB återbetalar Thorn Svenska AB avgiften senast 30 dagar efter det att Thorn Svenska AB mottagit meddelande om att låntagaren vill utnyttja sin ångerrätt. Återbetalning sker på låntagarens risk, och Thorn Svenska AB inkräver ränta enligt avtalet från tidpunkten för utbetalning fram till dess att återbetalning sker. Räntebeloppet per dag finns angivet i kontantlåneavtalet. En översikt över återbetalningsbeloppet kan fås av Thorn Svenska AB.

§ 12 Personuppgiftspolicy och utlämnande av personuppgifter
Låntagaren medger att Thorn Svenska AB, den personuppgiftsansvarige, samlar in, registrerar och behandlar låntagarens personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, adressuppgifter, uppgifter om finansiella tjänster eller köp av produkter såsom vitvaror, elektronik, telekommunikation och försäkring, uppgift om kreditbelopp, samt övriga uppgifter i syfte att erbjuda, hantera och uppfylla Thorn Svenska AB:s åtaganden enligt detta avtal eller andra särskilda villkor som ingåtts med låntagaren samt för registervård.

Personuppgifterna kan komma att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsutveckling, statistik, riktade informations- och marknadsföringsinsatser samt riskhantering. Med riskhantering avses även att göra kreditbedömningar.

Personuppgifter kan komma att lämnas vidare till ombud, underleverantörer, kreditpartners eller andra partners till Thorn Svenska AB i samband med tjänster som dessa utför åt Thorn Svenska AB eller tillsammans med Thorn Svenska AB.

Thorn Svenska AB kan komma att samla in och behandla personuppgifter från annat register i syfte att göra kreditbedömningar, penningtvättskontroller eller för kontroller mot sanktionslistor som Thorn Svenska AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldigt att tillämpa.

Thorn Svenska AB kan på begäran eller där lagen så kräver komma att lämna information om låntagarens personuppgifter och användning av lånetjänsten (och, om tillämpligt, även andra tjänster som erbjuds av Thorn Svenska AB) till polis, och/eller andra myndigheter.

Personuppgifterna används endast i enlighet med detta avtal samt personuppgiftslagen (1998:204).

Låntagaren har rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta vilka uppgifter Thorn Svenska AB behandlar om låntagaren. Låntagare som vill ha denna information ska inkomma med en skriftlig, personligen undertecknad, begäran om detta till Thorn Svenska AB. Låntagaren har vidare rätt att begära att Thorn Svenska AB snarast ska rätta, blockera eller utplåna felaktigt behandlade personuppgifter.

§ 13 Marknadsföring
Låntagaren får nyhetsbrev via e-post endast om han/hon tackat ja till det i samband med låneansökan.

Låntagaren avsäga sig fler nyhetsbrev genom att kontakta Thorn Svenska AB eller genom att avregistrera sig via länken i e-postmeddelandet.

§ 14 Klagomål
Om låntagaren har klagomål på Thorn Svenska AB:s sätt att hantera krediten enligt detta avtal kan låntagaren kontakta Thorn Svenska AB antingen via mail på info@thorn.se eller muntligen via telefon på telefonnummer 020-242424. Låntagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig på Thorn Svenska AB.

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, är ansvarig tillsynsmyndighet.

Om låntagare är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Tvist prövas i allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

Kunden har också möjlighet att framställa sitt klagomål via Europakommissionens klagomålsportal. Det är framförallt relevant för den som är konsument och har sin hemvist i annat EU-land.
Klaogmål kan framföras här:  http://ec.europa.eu/odr

§ 15 Begränsning av kreditgivarens ansvar
Thorn Svenska AB är inte ansvarig för skada eller förlust till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om Thorn Svenska AB själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd, under förutsättning att Thorn Svenska AB varit normalt aktsam.

Skada eller förlust som uppkommit i andra fall ersätts inte av Thorn Svenska AB, om Thorn Svenska AB varit normalt aktsam. Thorn Svenska AB svarar inte för indirekt skada eller förlust, om inte skadan eller förlusten orsakats av grov vårdslöshet från Thorn Svenska AB:s sida. Är Thorn Svenska AB till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Thorn Svenska AB för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§ 16 Klicklån
Klicklån är ett varumärke tillhörande Thorn Svenska AB.
Kreditgivare är således Thorn Svenska AB.

§ 17 Thorn PrivatFinans, L’EASY, L’EASY Minilån
Thorn PrivatFinans, L’EASY, L’EASY Minilån är varumärken tillhörande Thorn Svenska AB.
Kreditgivare är således Thorn Svenska AB.

*Månadsbeloppet är beräknat utfrån 9,84% ränta. Administrationsavgift tillkommer utöver månadsbeloppet (19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Räntan är fast och sätts individuellt efter kreditprövning: 9,84% - 21,60%. Effektiv ränta (2017-01-04). Löptid min 12-max 72 mån. Max effektiv ränta . Totalt belopp att betala .

Representativt exempel: Om du lånar 20 000:- i 72 månader så betalar du 513:-/mån (administrationsavgift tillkommer: 19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Totalt betalar du 38 245:-, baserat på ränta 21,60%, effektiv ränta 27,35% (2017-01-04), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. Räntan är fast och sätts individuellt efter kreditprövning: 9,84-21,60%. Exemplet är beräknat utifrån att avtalets betalningsplan följs.

KlickLån

I samarbete med Thorn Svenska AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

Org nr. 556136-8480

Kundservice

Ring til KlicklånTel. 08-55905514

Mail Klicklån info@klicklan.se